031 424 281
1A PELETI

Pogoji uporabe

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »1A PELETI«

Splošne določbe
Organizator in izvajalec nagradne igre »1A PELETI« (v nadaljevanju nagradne igre) je LBL
Urška Brance s.p., Spodnja Rečica 100, 3270 Laško. Nagradna igra poteka v obliki vprašalnika na spletni strani www.1apeleti.si, od 4. marca (datum objave vprašalnika in pravil!) do vključno 30. septembra 2024.

Pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe, ki državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let.
Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.
Sodelovanje v nagradni igri poteka v obliki vprašalnika, ki je objavljen na spletni strani 1apeleti.si in ga udeleženci izpolnijo tako, da vpišejo svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina, kontakt) in odgovorijo na zastavljena vprašanja. Šteje se, da se sodelujoči z izpolnitvijo vprašalnika strinjajo z navedenimi pogoji in pravili nagradne igre in jih v celoti
sprejemajo. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo objavo svojeih odgovorov na spletni strani 1apeleti.si in na Facebook strani 1APeleti.si. Udeleženec sodeluje v nagradni igri na
lastno odgovornost. Organizator ne nosi nobene odgovornosti in ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nobenim nakupom kateregakoli izdelka.
V primeru, da so posredovani podatki nepopolni, netočni ali lažni, si organizator pridržuje pravico zavrniti sodelovanje v nagradni igri ali diskvalificirati udeleženca iz dogodka. V primeru, da je udeleženec izbran za prejemnika nagrade, sodelujoči s prevzemom nagrade
soglaša s sodelovanjem z organizatorjem za namene zajema in objave fotografij nagrajenca

na spletni strani 1apeleti.s ali Facebook strani 1Apeleti.si, brez pravice do nadomestila ali plačila.
Organizator si pridržuje pravico, da zagotovi nemoten tehnični dostop do spletne strani izključno za pogosto uporabljeno opremo kot so računalniki in podobna strojna ali programska oprema. Organizator priznava možnost, da nekateri uporabniki zaradi
nezdružljive opreme ali počasne internetne povezave doživijo neoptimalno delovanje.
Organizator si pridržuje pravico, da spletno stran občasno onemogoči zaradi vzdrževanja, odpravljanja napak, nadgradnje opreme ali v primeru višje sile. Organizator ne prevzema
nobene odgovornosti za morebitno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi začasne nedostopnosti spletne strani.

Namen nagradne igre
Nagradna igra poteka z namenom promocije smrekovih peletov znamke 1A Peleti in vključuje:
 Samo izvedbo nagradne igre
 Obdelavo podatkov sodelujočih, ki bodo izžrebani za navedene nagrade
 Seznanjanja z vsebinami, ki so vezane na nagradno igro »1A PELETI«
Nagrada
Nagrada sestoji iz treh (3) različnih nagrad in sicer:
 Glavna nagrada v obliki treh (3) palet (po 1050 kg) smrekovih peletov 1A Peleti
 Nagrada za drugo mesto v obliki dveh (2) palet (po 1050 kg) smrekovih peletov 1A
Peleti
 Nagrada za tretje mesto v obliki ene (1) palete (po 1050 kg) smrekovih peletov 1A
Peleti
Nagrade niso zamenljive, zamenljive za gotovino in jih ni mogoče prenesti na tretje osebe.
Zmagovalci nagradne igre bodo izbrani z naključnim žrebanjem med vsemi upravičenimi
sodelujočimi. Žrebanje je predvideno za 1. oktober 2024.
Rezultati nagradne igre so dokončni in ni možnosti za pritožbo.

Obveščanje nagrajencev
Nagrajenec bo o nagradi obveščen po e-pošti, poslani na navedeni naslov ob oddaji obrazca. V tem sporočilu bo organizator od nagrajenca po elektronski pošti zahteval popolne
osebne podatke, vključno z imenom, priimkom, naslovom, davčno številko in davčnim uradom. Poleg tega bodo podrobnosti o nagrajencu objavljene na spletni strani 1apeleti.si
in/ali Facebook strani 1APeleti.si v petih (5) dneh po žrebanju.
Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da se njegovo ime in priimek javno objavi na spletni strani 1apeleti.si in/ali Facebook strani 1APeleti.si. Rezultati nagradne igre so dokončni in ni možnosti za pritožbo.

Prevzem nagrade
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga organizator o tem obvesti v dogovorjenem roku.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec na pisno zahtevo organizatorja posredovati naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega prebivališča, kraj bivanja, davčno
številko in davčni urad. Poleg tega nagrajenec posreduje kontaktno telefonsko številko za namen obveščanja o prevzemu nagrade.
Če zahtevanih podatkov nagrajenec ne posreduje v sedmih (7) dneh od dneva poslanega poziva, se nagrada odvzame brez pravice do odškodnine ali kakršnega koli nadomestila. V tem primeru se šteje, da se je sodelujoči odpovedal nagradi, organizator pa je oproščen vseh obveznosti iz navedenih pravil.
Organizator nagrajenca pisno obvesti o postopku prevzema nagrade. Nagrado organizator na lastne stroške nato odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre nastopa kot upravljalec osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke udeležencev oziroma nagrajencev, pridobljene v skladu s temi pravili in pogoji nagradne igre, uporabljal, hranil ali kako drugače
obdeloval ob upoštevanju veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Ta obdelava je izključno za naslednje namene:
 Izvedba nagradne igre
 Obdelava podatkov udeležencev za davčne namene
 Seznanitev z vsebino nagradne igre “1A PELETI”
Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno s soglasjem udeleženca, da se seznani z vsebino nagradne igre.
Osebni podatki se bodo obdelovali do izpolnitve določenega namena, za katerega so bili zbrani.
Za namene nagradne igre se podatki hranijo še tri (3) mesece po zaključku žrebanja. Za namene davčne obdelave se bistveni podatki hranijo do izteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če se zdi, da so nujni za izvedbo nagradne igre in je takšno posredovanje v skladu z zakonskimi zahtevami.
Udeleženec ob sodelovanju v nagradni igri soglaša s prejemanjem brezplačnih splošnih obvestil v zvezi z nagradno igro s strani organizatorja, preko elektronske pošte ali telefonske
številke, do preklica tega soglasja oziroma dokler ni dosežen namen hrambe kontaktnih podatkov.
Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati izbris osebnih podatkov in prenehanje elektronskega obveščanja s pisno zahtevo za izbris na elektronski naslov narocila@1apeleti.si vključno s svojim elektronskim naslovom.

Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
 Nedelovanje ali nepravilno delovanje spletnih brskalnikov
 Nedelovanje ali nepravilno delovanje mobilnih brskalnikov ali operacijskih sistemov
(Android, iOS itd.)
 Motnje v delovanju storitve zaradi nepravilne uporabe ali nepoznavanja storitve
 Motnje storitve, ki so posledica izpadov omrežja pogodbenih partnerjev, izpadov
električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki lahko začasno ovirajo uporabo storitve
 Neželene posledice, ki jih udeleženci lahko občutijo zaradi sodelovanja v nagradni igri
 Stroški, ki nastanejo udeležencem v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri
 Posledice koriščenja nagrade

Končne določbe
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do:
 Umika, spremembe ali dopolnitve navedenih pravil in pogojev, če to zahtevajo tehnični ali komercialni razlogi ali javni vzroki. Sodelujoči v nagradni igri bodo o tovrstnih spremembah pravočasno obveščeni preko spletne strani ali profilov organizatorja na družbenih omrežjih.
 Preklica ali prekinitve nagradne igre, spremembe izbirnega postopka ali spremembe pravil, če so takšna dejanja potrebna zaradi tehničnih ali komercialnih razlogov, javnih razlogov ali drugih nepredvidenih okoliščin. O vseh spremembah in novostih bo
organizator udeležence obveščal preko socialnih omrežij ali spletne strani. V primeru kršitev pravil ali domnevnih kršitev je vsak udeleženec dolžan nemudoma obvestiti organizatorja. Udeleženec je lahko odgovoren za morebitno nastalo škodo tretjim osebam. V
takšnih primerih si organizator pridržuje pravico, da sodelujočemu brez obveznosti onemogoči nadaljnje sodelovanje in ga lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz igre. To določilo velja tudi po zaključku nagradne igre.

Laško, 4. 3. 2024.